Ölanda Säteri AB

Ölanda Säteri

Ölanda Säteri har varit i familjen Sahlströms ägo sedan 1976. Vid den tidpunkten var gården i stort behov av renovering både vad det gällde mark och byggnader. Under flera år pågick arbetet med stora markförbättringar och renovering av byggnader. 1980 startade köttproduktionen.

Idag består besättningen av c:a 3000 köttdjur varav 1100 dikor. Djuren ägs av Johan Tell, som arrenderar Ölanda och Bränningsholm. Johan Tell arrenderar även Dagsnäs, Stora Bjurum och äger Kyrkebo. Djuren föds upp på egenproducerat foder (helsädsensilage och vall). Grovfodret produceras med naturlig gödsel och helt utan kemisk bekämpning. Ölanda har sedan 2002 varit helt ekologisk. Drank och foderspannmål köps in till gården. Inga andra fodermedel används förutom mineraler, vitaminer och extra proteinfoder till de yngre djuren. De flesta djur har en betessäsong innan de går till slakt. Betet sker på naturbetesmarker.

Rekryteringen sker till största delen från egna dikor, inköp från Suntetorp Säteri, som också ägs av familjen Sahlström.

Ölandas affärsidé är att producera kött av högsta kvalitet genom noga styrd och kostnadseffektiv produktion. Johan har ständigt kontroll på djurets vikt och foder. Utvecklingen går hela tiden framåt för att pressa kostnaderna och öka effektiviteten samt köttkvaliteten och säljs nu under eget varumärke Ölanda kött. Se varumärket ovan.

Här har vi vårt "Vindkraftverket" som vi satte upp 2004.
Här har vi vårt vindkraftverk som vi satte upp 2004.

Fakta Ölanda Säteri och Bränningsholm

Åker: 270 ha
Bete: 600 ha
Skog: 550 ha
Vallareal: 185 ha
Helsäd: 85 ha
Gödselproduktion: 20 000 m3
Silos: 5 st plansilos Sahlström modell i impregnerat virke (varje fack rymmer 400.000 kg ts)

Maskiner från Sahlströms Maskin AB:
Tankvagn med kran och ramp, 27 kbm
Hackvagn/Komprimator 70 kbm
Hackvagn/Komprimator 60 kbm

Hackvagn/Komprimator 60 kbm
– samt diverse traktor- och elpumpar